Rýchle správy

Digitalizácia ošetrovateľského procesu

Ošetrovateľská dokumentácia

 

Zdravotná dokumentácia je súhrn údajov o zdravotnom stave osoby a jej vedenie tvorí súčasť poskytovania zdravotnej starostlivosti. Zdravotnú dokumentáciu v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach vedie ošetrujúca sestra alebo ošetrujúca pôrodná asistentka. Tvoria ju zápis vstupného posúdenia zdravotného stavu osoby, zápisy o poskytnutej ošetrovateľskej starostlivosti a ošetrovateľská prepúšťacia správa, teda vyhodnotenie výsledkov ošetrovateľskej starostlivosti, ktoré sú súčasťou lekárskej prepúšťacej správy. Sestra alebo pôrodná asistentka pri príjme osoby vyhotovuje zdravotný záznam vstupného posúdenia zdravotného stavu osoby.

Cieľom digitalizácie ošetrovateľského procesu a ošetrovateľskej dokumentácie je zefektívniť prácu sestry v zdravotníckom zariadení v nasledujúcich oblastiach:

 1. Digitalizácia zdravotného záznamu vstupného posúdenia zdravotného stavu osoby vrátane údajov o zdravotnom stave, potrebách a problémoch osoby na základe celkového posúdenia stavu osoby, pozorovania, informácií získaných od osoby, blízkych osôb a iných zdrojov,
 2. Digitalizácia vedenia ošetrovateľskej dokumentácie vrátane vyhodnotenia problému a následného návrhu intervencií a ich časovej postupnosti,
 3. Digitalizácia činnosti ošetrovateľskej starostlivosti sestry vrátane elektronického zápisu do dekurzu v chronologickej postupnosti všetkých úkonov, ktoré sa u osoby vykonali
 4. Digitalizácia údajov týkajúcich sa zmien zdravotného stavu osoby,
 5. Digitalizácia jednotlivých správ protokolov vrátane ošetrovateľskej prepúšťacej správy.

Digitalizácia ošetrovateľského  procesu a ošetrovateľskej dokumentácie je v súlade s legislatívou a to:

 1. zákonom č. 576/2004 Z. z.
 2. odborným usmernením MZ SR č. 07594/2009 – OZS o vedení zdravotnej dokumentácie
 3. Vyhláškou MZ SR č. 95/2018 Z. z., ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne, samostatne na základe indikácie lekára a v spolupráci s lekárom a rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne, samostatne na základe indikácie lekára a v spolupráci s lekárom,
 4. Štandardné postupy vydané MZ SR.

Účelom softvérového vybavenia „Ošetrovateľská dokumentácia“ (OŠE) je:

 1. Komplexne posúdiť zdravotný stav pacienta pri začiatku hospitalizácie,
 2. Zvýšiť bezpečnosť pacienta,
 3. Notifikovať kritické stavy pacienta,
 4. Zjednodušiť prácu sestry,
 5. Skrátiť čas dokumentovania činnosti sestry,
 6. Sprehľadniť sesterskú dokumentáciu,
 7. Úplnosť sesterskej dokumentácie,
 8. Umožniť jednoduchú digitálnu komunikáciu lekár-sestra,
 9. Umožniť plánovanie ošetrovateľskej činnosti sestry,
 10. Umožniť štatistické vyhodnocovanie problémov a intervencií, a iné.