Pravidlá spracúvania osobných údajov

Vitajte na stránke www.prosoftke.sk. Hneď v úvode používania nášho webu vám odporúčame pozorne sa oboznámiť s týmito pravidlami spracúvania osobných údajov, ktorými sa pri spracúvaní vami poskytnutých osobných údajov riadime.

Úvod

Vaše súkromie je pre nás dôležité, preto sa snažíme o zabezpečenie vysokej úrovne ochrany osobných údajov pri ich spracúvaní, ako aj o zachovanie transparentnosti ich spracúvania v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, o ochrane osobných údajov ktorým sa zrušuje smernica 95/45/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR„), ktoré v Slovenskej republike dopĺňa zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene doplnení niektorých zákonov.

Na účely GDPR je prevádzkovateľom určujúcim účel a rozsah spracúvania osobných údajov poskytnutých prostredníctvom funkcionalít tohto webu spoločnosť:

PROSOFT Košice, a.s., so sídlom Letná 27, Košice – mestská časť Sever, 040 01, IČO: 31 666 540 zapísaná v obchodnom resistri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka č. 1735/V  (ďalej len aj ako Prevádzkovateľ).

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracúvania osobných údajov, ktoré sme od vás získali prostredníctvom funkcionalít tohto webu, alebo v prípade ak chcete uplatniť niektoré z nižšie uvedených práv vyplývajúcich Vám z GDPR, kontaktujte nás prostredníctvom písomných podaní adresovaných na vyššie uvedenú adresu sídla Prevádzkovateľa alebo elektronicky na e-mailovej adrese: gdpr@prosoftke.sk.

Získavanie osobných údajov

Tieto pravidlá sa aplikujú na spracúvanie osobných údajov, ktoré od vás získavame priamo prostredníctvom funkcionalít nášho webu.

Počas používania tohto webu môžeme automaticky zbierať údaje o technických špecifikáciách vášho zariadenia, ktoré používate na prezeranie nášho webu www.prosoftke.sk. Tieto údaje sú anonymné a ich zber je zabezpečený prostredníctvom cookies*. 

(*) Bližšie informácie o cookies nájdete TU.

Účel, na ktorý spracúvame vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje spracúvame predovšetkým na nasledovné účely:

 • aby sme vám mohli poskytovať naše služby, o ktoré ste prejavili záujem a zdokonaľovať ich (uvedené zahŕňa aj komunikáciu s vami, poskytnutie reakcie alebo spätnej väzby k prejavenému záujmu alebo podnetu z vašej strany predloženému prostredníctvom funkcionalít nášho webu); pre tento účel je poskytnutie vašich osobných údajov úplne dobrovoľné, ale je nevyhnutnou podmienkou toho, aby sme na vašu žiadosť boli schopní reagovať a primeraným spôsobom ju vybaviť;
 • na účely priameho marketingu;
 • na účely vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie, ak ste prejavili záujem o prácu v našej spoločnosti;
 • na účely spracovania do agregátnych a anonymných súborov, ktoré už nebudú obsahovať vaše osobné údaje a budú úplne anonymné.

Osobné údaje, ktoré o vás spracúvame

 • Ak sa zaujímate o naše produkty a služby a vyplnili ste kontaktný formulár na našej webovej stránke, spracúvame o vás osobné údaje v rozsahu:ce meno, kontaktné údaje – email a telefónne číslo a iné údaje uvedené vo vašej správe;
 • Ak ste prejavili záujem o prácu v našej spoločnosti, spracúvame o vás osobné údaje uvedené v životopise a motivačnom liste a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce, ktoré ste poskytli našej spoločnosti.

Právny základ spracúvania vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu Prevádzkovateľ spracúva:

 • Na základe zmluvných a predzmluvných vzťahov, ktorej zmluvnou stranou ste vy alebo spoločnosť, v mene ktorej ste vyplnili kontaktný formulár na našom webe;
 • Na základe vášho výslovného súhlasu so spracúvaním osobných údajov;
 • Na základe našich oprávnených záujmov:
  • Administrácia informácií súvisiacich so zmluvným vzťahom;
  • Určenie, výkon a obhajoba právnych nárokov Prevádzkovateľa;
  • V prípade, ak ste naším klientom a získali sme emailovú adresu v súvislosti s predajom našich produktov a služieb, môžeme vám zasielať e-mailové správy s ponukou našich tovarov a služieb podobného charakteru ako ste si u nás objednali/zakúpili.

Svoj výslovný súhlas so spracúvaním osobných údajov máte právo kedykoľvek odvolať. Za týmto účelom nás kedykoľvek kontaktujte písomne alebo e-mailom na adrese uvedenej v úvode týchto pravidiel. Každé podanie dôsledne vyhodnotíme a o výsledku vás budeme informovať.

Aj keď sú právnym základom spracúvania vašich osobných údajov naše oprávnené záujmy, vždy rešpektujeme a uprednostňujeme vaše práva a záujmy pred našimi záujmami. Spracúvanie vašich osobných údajov na základe nášho oprávneného záujmu vyplýva z čl. 6 ods. 1, písm. f) GDPR. Máte však právo kedykoľvek namietať uvedené spracúvanie vašich osobných údajov. Za týmto účelom nás kedykoľvek kontaktujte písomne alebo e-mailom na adrese uvedenej v úvode týchto pravidiel. Každé podanie námietky dôsledne vyhodnotíme a o výsledku vás budeme informovať.

Každý zasielaný marketingový email obsahuje linku na zrušenie odberu. V prípade, že si neželáte ďalej dostávať informácie o našich novinkách a ponukách, máte možnosť sa z odberu odhlásiť kliknutím na túto linku. V prípade, že zrušíte odber, nebudeme vám už zasielať informácie o našich novinkách a ponukách.

Doba spracúvania vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame tak dlho, ako je to potrebné na splnenie účelov, na ktoré sme ich získali. Spracúvanie vašich osobných údajov získaných na základe vášho výslovného súhlasu ukončíme bezodkladne po doručení odvolania vášho súhlasu so spracúvaním vašich osobných údajov.

Doba spracúvania osobných údajov poskytnutých na marketingové účely je 3 roky odo dňa získania súhlasu so spracúvaním osobných údajov.

Doba spracúvania osobných údajov na účely vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie je 2 roky odo dňa získania súhlasu so spracúvaním osobných údajov.

Plynutie doby spracúvania osobných údajov pravidelne kontrolujeme a v prípade ak uplynie, spracúvanie osobných údajov bezodkladne ukončíme a osobné údaje vymažeme resp. zlikvidujeme.

Zdieľanie vašich osobných údajov s tretími stranami

V súlade s účelom spracúvania špecifikovanom v tomto poučení sa realizuje spracúvanie vašich osobných údajov aj prostredníctvom tretích osôb, ktoré sú sprostredkovateľmi. Takýmto sprostredkovateľom je spoločnosť poskytujúca serverové a cloudové (úložné) služby pre účely nášho webu. Sprostredkovatelia sú zaviazaní spracúvať vaše osobné údaje výlučne na účely, ako sú popísané v týchto pravidlách.

Vaše osobné údaje však nie sú sprístupnené tretím stranám na účely ich nezávislého využitia alebo spracovania nad rámec účelov podľa týchto pravidiel.

Medzinárodný prenos vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje nie sú prenášané do iných štátov mimo Európskej únie.

Vaše práva súvisiace so spracúvaním vašich osobných údajov

GDPR vám priznáva značný rozsah práv, ktoré rešpektujeme a umožníme vám uplatňovať ich v plnom rozsahu. V rámci uplatnenia vašich práv ste oprávnení najmä:

 • odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré o vás vedieme;
 • požiadať nás o kópiu osobných údajov, ktoré o vás vedieme a opis toho, ako tieto osobné údaje používame;
 • požiadať o úpravu osobných údajov, ktoré o vás vedieme, ak sa domnievate, že tieto osobné údaje môžu byť nepresné, neaktuálne, nesprávne;
 • požiadať, aby sme obmedzili používanie vašich osobných údajov alebo účel ich spracúvania v určitých obmedzených prípadoch;
 • za určitých okolností namietať spracúvanie vašich osobných údajov, keďže spracúvame vaše osobné údaje na základe našich oprávnených záujmov;
 • za určitých okolností, akou je napr. odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov, právo na vymazanie (zabudnutie) osobných údajov, ktoré o vás vedieme.

V prípade, ak máte záujem o bližšie informácie o vašich právach vyplývajúcich z GDPR, ktoré je možné uplatniť voči nám v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať písomne alebo e-mailom na adrese uvedenej v úvode týchto pravidiel.

Našim záujmom je snažiť sa zodpovedať akékoľvek vaše otázky a vyriešiť akúkoľvek sťažnosť súvisiacu so spracúvaním vašich osobných údajov. Ak však máte pocit, že sme vašu sťažnosť nevyriešili, berte na vedomie, že máte právo sťažovať sa na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Rôzne

Vaše osobné údaje spracúvame predovšetkým automatizovane za použitia zodpovedajúcich a bezpečných technických prostriedkov spracúvania. Nie je však vylúčené ani to, že vaše osobné údaje budeme spracúvať manuálne.

Prijali sme potrebné technické, organizačné a bezpečnostné opatrenia s cieľom predchádzať strate, zničeniu alebo neoprávnenému prístupu k vašim osobným údajom. Napriek týmto opatreniam nemôžeme garantovať bezpečnosť prenosu informácií prostredníctvom siete internet.

Tieto pravidlá spracúvania osobných údajov môžu byť jednostranne kedykoľvek doplnené alebo zmenené.

V Košiciach, dňa 18.11.2022