Naše produkty

NGHIS – Nemocničný informačný systém novej generácie

Toto pole je povinné
*Meno (spoločnosť) *
Toto pole je povinné
*E-mail *
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.
Tel. číslo *
Toto pole je povinné
Vaša správa
Toto pole je povinné
Pre pokračovanie je potrebný Váš súhlas

Nový nemocničný informačný systém – New Generation Hospital Information System (NGHIS)

NGHIS vznikol kombináciou dlhoročných skúseností v oblasti zdravotníckej informatiky a najnovších vývojových nástrojov, platforiem a vedomostí.

Tieto skúsenosti a znalosti sa pretavili do systému s maximálnou konfigurovateľnosťou a elastickosťou pre prispôsobenie sa akémukoľvek zdravotníckemu zariadeniu, jeho procesom aj spôsobom tvorby a evidencie zdravotnej dokumentácie.

NGHIS ponúka zdravotníckym pracovníkom maximálnu jednoduchosť pri práci, prehľad v zdravotnej dokumentácii a efektivitu. Manažérom, lekárom a vedúcim sestrám ponúka všetky potrebné prehľady a dáta ako medicínske tak aj administratívne a finančné. Absolútnou prioritou systému je  bezpečnosť pre pacientov.

NG HIS je moderný, orientovaný na používateľa, komplexný, integrovaný a nadčasový.

Základy

 • Cloud/Warehouse – riešenie je vybudované ako cloudová služba, čo umožní efektívnu prevádzku, jednoduchšiu škálovateľnosť a rýchlejšie nasadenie nových funkcionalít a zmien. Riešenie podporuje zdieľanie údajov o pacientoch medzi jednotlivými nemocničnými zariadeniami s cieľom odbremeniť zdravotnícky personál od zdĺhavej evidencie údajov z papierových podkladov, s podmienkou rešpektovania bezpečnostných a legislatívnych predpisov.
 • Bezpečnosť – medicínsku bezpečnosť zvyšujú jasné a prehľadné procesy identifikácie, preskripcie, podávania liekov, klinickej dokumentácie. Technickú bezpečnosť podporuje technológia vhodná pre spracovanie kriticky citlivých údajov, umožňujúca maximálnu dostupnosť riešenia, nadštandardnú ochranu pred výpadkami a únikom údajov.
 • Efektivita – riešenie je orientované na pacienta, zdravotnícky personál má v každom momente k dispozícii aktuálne a dôležité informácie o pacientovi bez nutnosti ich zložitého vyhľadania, pričom zohľadňuje rolu prihláseného používateľa a zobrazuje prednostne tie informácie, ktoré sú v kontexte jeho práce podstatné.  Predvypĺňanie formulárov na základe definovaných hodnôt a machine learningu urýchľuje a zjednodušuje neustále sa opakujúce úkony. Všetko na jeden klik.
 • Komfort – dôraz na používateľa a používateľské prostredie. Moderná technológia a architektúra umožňuje vytvoriť prehľadné a intuitívne používateľské prostredie, ktoré spríjemní každodennú prácu zdravotníckeho personálu.
 • Skúsenosť – Bohaté skúsenosti vývojárskeho tímu sú pretavené do základov informačného systému novej generácie. Skúsenosti používateľov pomáhajú systém neustále vylepšovať.

Piliere

 • Procesnosť – riešenie je koncipované ako procesný nástroj, pomocou ktorého je možné riadiť pracovný tok, sledovať efektivitu jednotlivých procesov, vyťaženosť zdrojov a konfiguráciou priebežne optimalizovať pracovné postupy.
 • Konfigurovateľnosť – riešenie je navrhnuté s ohľadom na jeho plánované nasadenie vo viacerých krajinách. Preto na úrovni administratívnych postupov, zdravotných údajov, používateľského rozhrania bude možnosť jeho konfigurácie tak, ako to vyžadujú predpisy a postupy jednotlivých krajín, či špeciálne požiadavky nemocníc. Samozrejmosťou bude možnosť jeho prípadného rozšírenia, vrátane podpory viacerých jazykových mutácií.
 • Štruktúrované údaje – riešenie používa zaužívané a štandardizované údajové štruktúry (OpenEHR, HL7, FHIR, štátne normy). Celá klinická aj neklinická dokumentácia je založená na štandarde OpenEHR, ktorý vo svojom základe určuje najelementárnejšie archetypy klinických záznamov a umožňuje modulárne skladať tieto archetypy do celkov – šablón. Tým umožňuje vysokú variabilitu evidencie štruktúrovaných záznamov.
 • Flexibilita – Procesnosťou, Konfigurovateľnosťou a Štruktúrovateľnosťou je zabezpečená maximálna flexibilita informačného systému. V praxi to znamená, že NGHIS sa dokáže prispôsobiť požiadavkám rôznych typov zdravotníckych zariadení, od malej ambulancie až po veľkú univerzitnú nemocnicu.

Rentabilita

 • Základy a piliere NGHIS vyúsťujú do širokospektrálnej rentability. Táto rentabilita sa odzrkadľuje na ekonomických ukazovateľoch, na zvyšovaní kvality služieb a v neposlednom rade aj na spokojnosti všetkých účastníkov procesu poskytovania zdravotnej starostlivosti.
 • Samozrejmosťou sú automatizované presné evidencie spotrebovaných liekov, zdravotníckeho materiálu a pomôcok. Výrazná pomoc umelej inteligencie pri výkazníctve napomáha pri zefektívnení platieb za poskytnutú zdravotnú starostlivosť. Plánovanie zvyšuje mieru vyťaženosti zariadenia a znižuje priame náklady.